top of page

Tarieven

Wat kost bemiddeling?

Bemiddelen is niet gratis. Als bemiddelaar vraag ik uiteraard een vergoeding voor mijn prestaties.

In vergelijking met een gewone gerechtelijke procedure, blijven de kosten beperkt. Je dient enkel rekening te houden met het ereloon van de bemiddelaar, de administratiekosten en de kosten bij de rechtbank om de overeenkomst te laten homologeren (de rolrechten) of te laten registreren (registratierechten).

 

Mijn ereloon bij bemiddeling in familiezaken bedraagt 110 € per uur (vrijgesteld van BTW). Voor eenvoudige dossiers bedraagt dit 90 € per uur. Bij een bemiddeling in burgerlijke of handelszaken of met de overheid 135 € (+ BTW) per uur.

 

Indien er een dossier in familiezaken dient opgemaakt te worden, bedraagt dit forfaitair 400 €. Deze dossierkosten omvatten alle administratieve kosten zoals het opstellen van verzoekschriften, het berekenen van alimentatiegelden, het opmaken van een overeenkomst EOT (echtscheiding met onderlinge toestemming), een ouderschapsovereenkomst of een andere overeenkomst.

De bemiddelde overeenkomst kan ik eventueel laten homologeren of registreren. Het homologeren of registreren van een overeenkomst brengt geen extra erelonen voort. Er zijn in dat geval wel nog extra kosten die betaald moeten worden aan de rechtbank, of in voortkomend geval, aan het registratiekantoor. Opgelet: bij een gerechtelijke bemiddeling zijn de dossierkosten steeds te betalen, ongeacht of er een overeenkomst is bereikt of niet. Alle administratie met de rechtbank is hier mee inbegrepen.

 

Hoe lang een bemiddeling duurt, hangt van de situatie af. Hebben jullie alles al overeengekomen dan kan soms één gesprek volstaan. In het ander geval zijn er enkele gesprekken nodig.

 

Rechtsbijstand (Pro deo)

Geldproblemen mogen er echter niet toe leiden dat u afziet van een bemiddeling.

Als u niet over de nodige middelen beschikt, kan u genieten van gratis bemiddeling. Ik kan hiervoor een verzoekschrift opstellen dat u kan indienen bij het bureau voor rechtsbijstand in uw regio. Opgelet: niet alle bemiddelaars werken met het principe van rechtsbijstand. Informeer eerst.  Bij mij kan je hier alleszins voor terecht.

 

What does mediation cost?

Mediation is not free. As a mediator I ask a fee for my services.

Compared to normal legal proceedings, the costs remain limited. You only have to take into account the fee of the mediator, the administration costs and the costs at the court to have the agreement approved (the court registry fees) or registered (registration fees).

 

My fee for mediation in family matters is 110 € per hour (exempt from VAT). For simple mediations this is 90 € per hour. For mediation in civil or commercial matters or with the government 135 € (+ VAT) per hour.

 

If a file has to be drawn up in family matters, it costs 400 €. These file costs include all administrative costs such as drafting petitions, calculating alimony fees, drawing up an EOT agreement (divorce by mutual consent), a parental agreement or other agreement.

I can have the mediated agreement approved or registered if necessary. Approval or registration of an agreement does not generate additional fees. In that case, there are additional costs that must be paid to the court or, as the case may be, to the registration office.

Please note: in judicial mediation, the file costs are always payable, regardless of whether an agreement has been reached or not. All administration with the court is included.

 

How long a mediation takes depends on the situation. If you have already agreed on everything, one conversation can sometimes be enough. In the other case, several conversations are needed.

 

Legal aid (Pro deo)

However, money problems should not lead to you refraining from mediation.

If you do not have the necessary resources, you can enjoy free mediation. I can prepare a petition that you can submit to the legal aid office in your region.

Please note: not all mediators work with the principle of legal aid. Please inquire first. 

 

bottom of page