top of page
bgImage

werkzaam binnen het domein van
working within the domain of

Burgerlijke en handelsgeschillen / Ondernemingsrecht

Deze bemiddelingen hebben voornamelijk betrekking op het burgerlijk recht, het vennootschapsrecht, het handels- en economisch recht en de intellectuele rechten.

Het merendeel van de geschillen betreffen het niet nakomen van verbintenissen of contractuele bepalingen tussen partijen. Veelal gaat het over de kwaliteit van leveringen of uitvoering van werken en diensten waarbij facturen niet betaald worden.

In het kader van het vennootschapsrecht is een bemiddeling tussen vennoten of aandeelhouders onderling dan wel met het bestuur van de vennootschap noodzakelijk. In talrijke gevallen gebeurt dit in de nasleep van een erfenis of een familiaal geschil.

Geschillen tussen mede-eigenaars en een syndicus behoren ook tot deze categorie van geschillen. De onderlinge verhoudingen tussen eigenaars in appartementsmede-eigendom is vaak een oorzaak van conflicterende rechten en/of gebrekkig geregelde rechten, dan wel onvoorziene omstandigheden.

In veel gevallen is het mogelijk deze aangelegenheden met een bemiddeling te regelen zonder deze voor een rechtbank te brengen.

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet vrijblijvend met mij contact op te nemen.

Familierecht: scheidingen / echtscheidingen

Bij een scheiding dienen er veel zaken geregeld te worden, denk maar aan de verdeling van de bezittingen (en eventuele schulden), de gelden op de bank- en spaarrekeningen, en indien er kinderen zijn, dienen er goede afspraken gemaakt te worden met betrekking tot de kinderen.

Een erkende bemiddelaar zal op een neutrale en onafhankelijke wijze de partners die uiteengaan, helpen en ondersteunen bij het maken van werkbare afspraken waar jullie beiden achter staat.

Enerzijds zal de bemiddelaar ervoor zorgen dat de communicatie tussen beiden wordt hersteld, anderzijds bewaakt hij het evenwicht tussen de belangen van beiden. De juridische expertise van de bemiddelaar zorgt er ook voor dat de afspraken niet meer moeten nagelezen worden door advocaten en de kwalitatieve toetsing van de rechtbank doorstaan.

Sinds de wijziging van de wet waardoor een scheiding met de bijstand van een erkend bemiddelaar mogelijk werd gemaakt, hebben talrijke koppels die wilden scheiden, de weg naar een erkend bemiddelaar gevonden. Bij een eenvoudige vergelijking kunnen mensen vaststellen dat de scheiding met de bijstand van een erkend bemiddelaar sneller en goedkoper is en dienen zij zelf niet meer naar de rechtbank te gaan. De scheidingsprocedure kan dus volledig schriftelijk verlopen.

De enige voorwaarde voor een bemiddeling is dat de partners bereid zijn om te praten en mee te werken aan de bemiddeling. De bemiddelaar is professioneel opgeleid om dergelijke bemiddelingsgesprekken te ondersteunen om te komen tot kwalitatief goede afspraken die dan worden vastgelegd in een regelingsakte en/of ouderschaps-overeenkomst.

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet vrijblijvend met mij contact op te nemen.

Heeft u vragen over onderhoudsgelden voor de kinderen? Lees meer

Geschillen met de overheid / Belastingsgeschillen

Meer en meer nemen de rechtszaken tegen de overheid toe en wordt deze laatste regelmatig in het ongelijk gesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld over het niet respecteren van gunningsprocedures, het niet respecteren van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, het stilzitten van de overheid, enz. Soms worden beslissingen te snel genomen zonder de betrokken burgers te horen of stil te staan bij de schade of het leed dat wordt veroorzaakt. De bestuurlijke overheden beseffen deze problematiek en zijn meer bereid om in een dialoog te treden en deel te nemen aan bemiddelingsgesprekken.

Overeenkomstig artikel 1724 van het Gerechtelijk Wetboek kan elk al dan niet grensoverschrijdend geschil van vermogensrechtelijke aard, met inbegrip van een geschil waar een publiekrechtelijke rechtspersoon is bij betrokken, kan het voorwerp van een bemiddeling uitmaken.

Ondertussen werden er initiatieven genomen zoals de bemiddeling in het kader van de GAS-regelgeving, de oprichting van een fiscale bemiddelingsdienst en de mogelijkheid om beroep te doen op een bemiddelaar voor de geschillen die aanhangig gemaakt zijn bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Eveneens kan de overheid ook op vrijwillige basis deelnemen aan een bemiddeling. De bemiddeling in bestuurszaken is dan ook in opmars om de burger en de overheid in dialoog te laten treden. Deze dialoog laat een beter begrip van beide partijen toe en indien er sprake is van discretionaire bevoegdheden van de overheid, kan deze eventueel zijn beslissing herzien.

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet vrijblijvend met mij contact op te nemen.

Family Law: divorces after cohabitation / divorces after marriage

In the event of a divorce, many things need to be arranged, such as the dividing of property and the assets (and any debts), the money on the bank- and savings accounts, and if there are children, good agreements must be made with regard to the children.

A certified mediator will help and support, in a neutral and independent manner, the partners in making workable agreements that both of you support.

On the one hand, the mediator will ensure that communication between the partners is restored, on the other hand, he will guard the balance between the interests of both. The mediator's legal expertise also ensures that the agreements no longer have to be proofread by lawyers and pass the qualitative assessment of the court.

Since the amendment to the law allowing to divorce with the assistance of a certified mediator, many couples who wanted to divorce have found their way to a certified mediator. By a simple comparison, people can determine that the divorce with the assistance of a certified mediator is faster and cheaper and they have no longer to go to court. The divorce procedure can therefore be done with written documents.

The only condition for mediation is that the partners are willing to talk and participate in the mediation. The mediator is professionally trained to support such mediation discussions in order to reach good agreements, which are then written down in a settlement and/or parental agreement.

If you have any questions, please don’t hesitate to contact me.

Civil and commercial disputes / Company law

These mediations mainly concern civil law, company law, commercial and economic law and intellectual property law.

The majority of disputes concern the failure to fulfill commitments or contractual provisions between the parties. This usually concerns the quality of deliveries or the execution of works and services where invoices are not paid.

In the context of company law, mediation between partners or shareholders or with the management of the company is sometimes necessary. In many cases this happens in the aftermath of an inheritance or a family dispute.

Disputes between co-owners and a syndic also belong to this category of disputes. The mutual relationships between owners in apartment co-ownership are often a cause of conflicting rights and / or inadequately regulated rights or unforeseen circumstances.

In many cases it is possible to settle these matters with mediation without taking them to court.

If you have any questions, please don’t hesitate to contact me.

Disputes with government / Tax disputes

The lawsuits against the government are increasing and the latter loses too often. These include, for example, disrespecting tender procedures, disrespecting the general principles of good administration, failure of government, etc. Sometimes decisions are made too quickly without hearing the citizens involved or noticing the damage or the suffering that is caused. The administrative authorities are aware of this problem and are more will​ing to enter into a dialogue and to participate in mediation discussions.

According to Article 1724 of the Judicial Code, any cross-border or non-cross-border dispute of a property law nature, including a dispute involving a legal person governed by public law, may be the subject of a mediation.

In the meantime, initiatives have been taken such as mediation under the GAS regulations, the establishment of a tax mediation service and the possibility of using a mediator for disputes brought before the Raad voor Vergunningsbetwistingen. The government can also participate in a mediation on a voluntary basis. Mediation in administrative matters is therefore on the rise to allow citizens and government to enter into dialogue. This dialogue allows a better understanding of both parties and, if there are discretionary powers of the government, it can possibly revise its decision.

If you have any questions, please don’t hesitate to contact me.

bottom of page